δεύτερος


δεύτερος
второй
- δεύτερον

Ancient Greek-Russian simple. 2014.